06 52 52 09 53
info@hondenschoolwinwin.nl

Privacyverklaring

Hondenschool WinWin, gevestigd aan de Panweg 7, 4157 PB Enspijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

  • Hondenschoolwinwin.nl
  • Panweg 7, 4157 PB Enspijk
  • Telefoon 06 52 52 09 53

J.D. van Helten is de Functionaris Gegevensbescherming van Hondenschool WinWin Hij is te bereiken via info@hondenschoolwinwin.nl of telefoon 06 52 52 09 53.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hondenschool WinWin verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hondenschoolwinwin.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hondenschool WinWin verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van e-mail met informatie over lopende en nieuwe activiteiten en nieuwsberichten

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Voor dienstverlening bij u thuis

Het niet verstrekken van uw persoonlijke gegevens, maakt het onmogelijk u te informeren over de wijzigingen in onze activiteiten en/of informatie die u nodig heeft om gebruik te maken van onze diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hondenschool WinWin neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hondenschool WinWin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 10 jaar. Dit in overeenstemming met de gemiddelde leeftijd van een hond.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hondenschool WinWin verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hondenschool WinWin gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hondenschool WinWin en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hondenschoolwinwin.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hondenschool WinWin wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hondenschool WinWin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hondenschoolwinwin.nl.

Hondenschool WinWin maakt voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens gebruik van webruimte bij One.com.

One.com heeft een Data Processing Agreement (DPA) opgesteld die ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens die zij voor hondenschool WinWin verwerken, voldoet aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG).

Geldermalsen, 24 mei 2018.

Adres gewijzigd: 14 november 2018.