06 52 52 09 53
info@hondenschoolwinwin.nl

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hondenschool WinWin gevestigd in Enspijk, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nummer 54182115.

Opdrachtnemer is Jan Dirk van Helten, handelend onder de naam hondenschool WinWin.

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden.
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die natuurlijke of rechtspersonen (opdrachtgever) mondeling of schriftelijk aangaan met hondenschool WinWin.
2. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de overeenkomsten die hondenschool WinWin voor de uitvoering van de opdracht/overeenkomst aangaat met derden.

Artikel 2 Offertes, begeleidingsvoorstellen en aanbiedingen.
1. Alle offertes, begeleidingsvoorstellen en aanbiedingen van hondenschool WinWin zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
2. Alle offertes, begeleidingsvoorstellen en aanbiedingen zijn 30 dagen geldig, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
3. Offertes, begeleidingsvoorstellen en aanbiedingen zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever tot de offertedatum aan hondenschool WinWin is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle essentiële informatie voor de uitvoering van de overeenkomst aan hondenschool WinWin is verstrekt. Hondenschool WinWin is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige door opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan.
4. Hondenschool WinWin behoudt zich het recht voor om voor een (gedeeltelijk) geaccordeerde offerte, begeleidingsvoorstel of aanbieding te weigeren.

Artikel 3 De overeenkomst.
1. Een overeenkomst komt pas dan tot stand op het moment dat de door hondenschool WinWin voor akkoord getekende offerte, aanvaarde begeleiding, aanvaard aanbod of opdrachtbevestiging door hondenschool WinWin is ontvangen en geaccepteerd. Dan wel, wanneer een dergelijke opdrachtbevestiging ontbreekt, op het moment dat hondenschool WinWin tot uitvoering van de overeenkomst is overgegaan.
2. Opdrachtgever is verplicht om de offerte, begeleidingsvoorstel, aanbieding, opdracht of opdrachtbevestiging op juistheid en volledigheid te controleren. Indien het vermelde afwijkt van hetgeen is afgesproken, dient opdrachtgever binnen 5 dagen na ontvangst van de opdracht of opdrachtbevestiging schriftelijk re reageren, bij gebreke waarvan de opdracht of opdrachtbevestiging als juist en bindend wordt beschouwd.
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering wenselijk en/of noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, passen opdrachtnemer en hondenschool WinWin tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
4. Aanpassing van de overeenkomst kan het tijdstip van afronden van de overeenkomst beïnvloeden. Opdrachtgever erkent en aanvaardt aanpassing van de planning.
5. Indien aanpassingen van de overeenkomst het gevolg is van verzoeken en of meerwerk die aan de opdrachtgever zijn toe te rekenen, dan is hondenschool WinWin gerechtigd om de eventueel extra werkzaamheden op basis van de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
6. Het annuleren van een geaccordeerde overeenkomst komt volledig voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 4 Uitvoering overeenkomst.
1. Hondenschool WinWin spant zich ervoor in om de diensten naar beste inzicht, vermogen en deskundigheid te verrichten. Hondenschool WinWin neemt daarbij de zorgvuldigheid in acht, die van een professionele dienstverlener kan en mag worden verwacht. Hondenschool WinWin kan niet garanderen dat het door opdrachtgever nagestreefde doel of het beoogde resultaat wordt bereikt.
2. Hondenschool WinWin heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien dit naar de mening van hondenschool WinWin van belang is om de overeenkomst goed uit te voeren.
3. De overeenkomst wordt uitgevoerd op een locatie die in samenspraak tussen hondenschool WinWin en opdrachtgever is overeengekomen en voor beiden acceptabel is.
4. De termijn waarbinnen de overeenkomst dient te worden uitgevoerd wordt in overleg tussen hondenschool WinWin en opdrachtgever bepaald, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven door hondenschool WinWin.
5. Hondenschool WinWin minimaliseert het risicogedrag van de hond en maximaliseert de omgevingsfactoren waarin de hond zich bevindt om te komen tot maximaal geluk en veiligheid voor de particuliere opdrachtgever(s) en de hond(en).
6. Afwijkingen in het (eind) resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen tussen opdrachtnemer en hondenschool WinWin zijn geen reden voor afkeuring en/of korting, en/of schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis zijn.
7. Voor aanvang van de overeenkomst dient opdrachtgever het vaccinatie of entingsboekje van de hond te tonen.
8. Indien een deelnemende hond niet volgens in Nederland gebruikelijk voorschrift is gevaccineerd en ontwormd, is hondenschool WinWin gerechtigd de hond van deelname aan de uitvoering van de overeenkomst uit te sluiten.
9. Bij twijfel over de gezondheid en/of lichamelijke conditie van de hond en/of loopsheid informeert opdrachtnemer per direct hondenschool WinWin en wordt in onderling overleg besloten over het wel/niet door laten gaan van geplande werkzaamheden/activiteiten.
10. Indien er geen overeenstemming tussen hondenschool WinWin en opdrachtnemer is over de gezondheid van de hond kan op rekening van opdrachtgever advies worden ingewonnen bij een dierenarts. De bevindingen van de dierenarts dienen schriftelijk door de dierenarts te worden vastgelegd en ter inzage beschikbaar gesteld aan hondenschool WinWin.
11. Indien opdrachtgever een lichamelijke correctie toedient aan de hond, schreeuwt of ander maatschappelijk onacceptabel gedrag vertoont naar de hond is hondenschool WinWin gerechtigd opdrachtgever per direct uit te sluiten van verdere deelname. Dit voor rekening van opdrachtgever.
12. Opdrachtnemer is verplicht de hond aan te lijnen in de openbare ruimte of op aanwijzing van hondenschool WinWin.
13. Opdrachtnemer is verplicht hondenpoepzakjes bij zich te dragen, deze in het geval van nood te gebruiken en weg te gooien in de hiervoor bestemde afvalbak.
14. Voor groepsactiviteiten gelden aanvullende bepalingen:
a. Honden mogen alleen de trainingslocatie betreden na toestemming van hondenschool WinWin;
b. Bij overmatig blaffen of vertonen van agressie kan hondenschool WinWin de deelnemer uit de groep verwijderen;
c. Deelnemers laten de hond goed uit alvorens de trainingslocatie te betreden;
d. Het is niet toegestaan en niet nodig om op de trainingslocatie reuen overal tegen aan te laten plassen;
e. Deelnemer concentreert zich op eigen hond en raakt andermans honden niet aan zonder toestemming;
f. Honden die blaffen en/of agressief gedrag vertonen worden niet alleen gelaten;
g. Deelnemer draagt zorg voor kleding en schoenen die afgestemd zijn op de overeengekomen activiteiten;
h. Deelnemer is lichamelijk in staat de hond onder controle te houden;
i. Bij verhindering meldt deelnemer zich af bij hondenschool WinWin;
j. Gemiste lessen worden in principe niet ingehaald en/of financieel gecompenseerd.

Artikel 5 Prijzen en Tarieven.
1. Alle prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij anders wordt vermeld.
2. Hondenschool WinWin ontvangt een honorarium voor het uitvoeren van de overeenkomst.
3. Het honorarium van hondenschool WinWin kan bestaan uit een uurtarief en/of een vast bedrag.
4. Voor reiskosten hanteert hondenschool WinWin een kilometervergoeding, berekend vanaf de vestigingsplaats van hondenschool WinWin, voor de werkelijk gereden kilometers van en naar de locatie waar uitvoering van de overeenkomst plaats vindt.
5. De kosten van derden die hondenschool WinWin voor de uitvoering van de overeenkomst moet maken worden aan de opdrachtgever doorberekend. Voor tot inzet van derden wordt overgegaan vindt overleg plaats tussen hondenschool WinWin en opdrachtgever.
6. Onvoorziene uitgaven worden uitsluitend in overleg met opdrachtgever gedaan en afzonderlijk in rekening gebracht.
7. De door opdrachtgever verschuldigde prijs of doorberekende kosten is niet afhankelijk van de uitkomsten en/of het resultaat van de uitgevoerde overeenkomst.
8. De verschuldigde prijs en/of doorberekende kosten worden tijdig door hondenschool WinWin gefactureerd.
9. Hondenschool WinWin hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Echter opdrachtgever dient de facturen van hondenschool WinWin vóór aanvang van de eerste ontmoeting/werksessie/les of start uitvoering van werkzaamheden in de overeenkomst te betalen.
10. Indien tijdige betaling achterwege blijft kan hondenschool WinWin de uitvoering van de overeenkomst opschorten tot betaling heeft plaatsgevonden.
11. Bij opschorting of annulering bij de start of na aanvang van een opdracht/overeenkomst vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde kosten, met in achtneming van het bepaalde in deze Algemene voorwaarden.

Artikel 6 Klachten/reclames.
1. Klachten over de geleverde diensten of producten of het bedrag van de factuur dienen door opdrachtnemer uiterlijk 2 weken na constatering van de klacht, dan wel de factuurdatum, dan wel uiterlijk binnen 2 weken na voltooiing van de werkzaamheden uit de overeenkomst, schriftelijk te worden gemeld aan hondenschool WinWin.
2. De klacht moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving geven van de tekortkoming zodat hondenschool WinWin in staat is adequaat te reageren. Indien opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid van dit artikel vermelde termijn reageert, vervalt het recht op reclame.
3. Hondenschool WinWin zal de klacht binnen 4 weken na ontvangst van de klacht behandelen. Het oordeel van hondenschool WinWin zal gemotiveerd en schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de klant.
4. Indien de klacht gegrond is voert hondenschool WinWin de werkzaamheden nogmaals uit, maar nu in overeenstemming met onderlinge afspraken.
5. Indien opdrachtgever het niet eens is met het oordeel van hondenschool WinWin over de klacht dan zal het geschil worden beslecht door een bevoegde rechter binnen het gebied van de Rechtbank naar de keuze van hondenschool WinWin.
6. Klachten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
7. Klachten moeten verzonden worden aan info@hondenschoolwinwin.nl of per aangetekende post aan Hondenschool WinWin, Panweg 7, 4157 PB Enspijk.

Artikel 7 Aansprakelijkheid.
1. Indien hondenschool WinWin aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Deelname aan begeleiding door hondenschool WinWin of deelname aan de werkzaamheden die behoren bij de uitvoering van werkzaamheden in de overeenkomst zijn geheel voor eigenrisico van de opdrachtnemer.
3. Opdrachtnemer is verplicht een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten waarin dekking voor schade of letsel veroorzaakt door de hond en gezinsleden is opgenomen.
4. Hondenschool WinWin is uitsluitend aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden directe schade, die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene voorwaarden;
b. De redelijke kosten die gemaakt zijn om de gebrekkige prestatie van hondenschool WinWin aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan hondenschool WinWin kunnen worden toegerekend.
c. De redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene voorwaarden.
6. Hondenschool WinWin is nooit aansprakelijk voor:
a. Schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat hondenschool WinWin is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie of schade die op een andere wijze het gevolg is van een handelen en/of nalaten van opdrachtgever.
b. Ontstane schade die het gevolg is van een handelen en/of nalaten van een door hondenschool WinWin ingeschakelde derde partij.
c. Het getoonde gedrag van kind en/of hond. Opdrachtgever blijft altijd verantwoordelijk voor het gedrag van het kind(deren) en/of de hond(en) waarvoor hij een beroep doet op de diensten en producten van hondenschool WinWin.
d. Eventueel letsel, beschadiging en/of diefstal van eigendommen in, of rondom trainingslocaties en locaties die met opdrachtgever zijn overeengekomen om de werkzaamheden uit de overeenkomst uit te voeren.
7. Elke aansprakelijkheid van hondenschool WinWin is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval op grond van een door hondenschool WinWin gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
8. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering op grond van een in het voorgaande lid genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat hondenschool WinWin in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen van opdrachtgever.
9. Het bedrag waarvoor hondenschool WinWin in voorkomend geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele bedragen waarvoor opdrachtgever verzekerd is.
10. Indien opdrachtgever nooit over geleden schade en/of gemaakte fouten heeft gereclameerd, komt de schade van opdrachtgever niet voor vergoeding in aanmerking.
11. Voor iedere door hondenschool WinWin aangegane overeenkomst geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Hondenschool WinWin kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. Hondenschool WinWin doet zijn uiterste best om het gewenste resultaat te bereiken. Bij het uitblijven van het door opdrachtgever gewenste resultaat blijft de betalingsverplichting onverkort van kracht.

Artikel 8 Duur en beëindiging overeenkomst.
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur, zoals bepaald bij de offerte/aanbod.
2. Opdrachtgever erkent dat de duur en de planning van de overeenkomst kunnen worden beïnvloed door allerlei onvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de kwaliteit van de door opdrachtgever in het kader van de overeenkomst verstrekte informatie en de mate van beschikbaarheid en inzet van de eventueel door opdrachtnemer en/of opdrachtgever betrokken derden.
3. Hondenschool WinWin spant zich ervoor in om de overeenkomst binnen de afgesproken planning of levertermijn uit te voeren.
4. Partijen hebben ieder het recht de overeenkomst tussentijds schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van één kalendermaand, indien er voor zover één van hen daarbij aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen overeenkomst en eventueel aanvullende overeenkomsten wegen zwaarwegende redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en de voltooiing van de overeenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden.
5. Opdrachtgever zal in geval van beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, alle tot dan toe ik het kader van de overeenkomst door hondenschool WinWin verrichte werkzaamheden volledig vergoeden. Alle reeds aan opdrachtgever verstuurde facturen blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct opeisbaar. Opdrachtgever is voorts gehouden eventuele schade, bestaande uit winstderving, aan hondenschool WinWin te voldoen. Een en ander behoudens de beperkingen van de dan geldende wet- en/of regelgeving en de eisen van redelijkheid en billijkheid.
6. Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, dan heeft hondenschool WinWin het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de daardoor ontstane kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
7. Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien ten aanzien van de andere partij:
a. Er sprake is van overlijden
b. Een verzoek tot faillissement is ingediend
c. Surseance van betaling is aangevraagd
d. Liquidatie of staking van de onderneming plaats heeft
e. Op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd of;
f. De andere partij anderszins het vrije beheer over zijn/haar vermogen verliest
8. Hondenschool WinWin is in geval van ontbinding van de overeenkomst tegenover opdrachtgever nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen bedragen dan wel tot enige schadevergoeding gehouden, tenzij wet- en/of regelgeving zich daartegen verzet.

Artikel 9 Verwerking persoonsgegevens.
1. Verwerking van persoonsgegevens door hondenschool WinWin vindt plaats volgens de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
2. Hondenschool WinWin beschouwt de persoonsgegevens die voor de overeenkomst door opdrachtgever worden verstrekt, als zijnde rechtmatig verkregen en beheerd door opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart hondenschool WinWin tegen alle eventuele aanspraken van derden ter zake.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen.
1. Op alle overeenkomsten, waarop deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Indien tussen partijen een geschil ontstaat over de overeenkomst of daaro volgende overeenkomsten zullen partijen in eerste instantie het geschil op minnelijke wijze op te lossen.
3. Indien het onmogelijk is gebleken om een geschil al hierboven bedoeld op te lossen, dan zal het geschil worden beslecht door een bevoegde rechter binnen het gebied van de Rechtbank naar de keuze van hondenschool WinWin.

Oktober 2019